Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1.1. Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u lid (hierna; het “Lid”) van Força Fit.
 2. Voorwaarden
  2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Força Fit en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen Força Fit en het Lid.
  2.2. Força Fit is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijn de voorwaarden te wijzigen. Força Fit zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Força Fit te zijn ontvangen.
 3. Lidmaatschap
  3.1. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Força Fit worden overgedragen.
  3.2. Força Fit behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  3.3. Força Fit zal gerechtigd zijn om op identificatie van een Lid te vragen.
 4. Lidmaatschapsgelden
  4.1. Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid via automatische periodieke incasso of contant vooruit voor de gehele contract periode bij vooruitbetaling te worden voldaan, op basis van 1 maand.
  4.2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van de Overeenkomst en het Lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Força Fit, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  4.3. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen bij inschrijving op de club te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de Overeenkomst nietig verklaard kan worden.
  4.4. Força Fit behoudt zich het recht voor om achterstallen te innen via automatische incasso.
  4.5. Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop het Lid in verzuim is, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het Lid aan Força Fit te worden voldaan. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Força Fit tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  4.6. Indien Força Fit over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het Lid, is het Lid voorts de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van de staffel incassokosten conform het percentage zoals bedoeld in de relevante incasso wet- en regelgeving, dan wel 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40,-. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar was, kan Força Fit het Lid 1% rente per maand in rekening brengen of de wettelijke rente indien die hoger is. Het Lid kan geen gebruik maken van de diensten en faciliteiten van Força Fit tot het moment dat zijn vervallen schuld in overeenstemming met de afspraken met het incassobureau is c.q. zal worden voldaan.
  4.7. Voor het aangaan van een Lidmaatschap betaalt het Lid het reguliere tarief.
  4.8. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Força Fit is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  4.9. Força Fit is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%.
 5. Privacy
  5.1. Força Fit verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
  5.2. Força Fit verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Força Fit en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Força Fit.
 6. Lidmaatschapspas
  6.1. Het Lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van Força Fit en is strikt persoonlijk.
  6.2. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
  6.3. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan Força Fit te worden gemeld. Força Fit zal de kosten van €10,00 euro voor een nieuwe pas in rekening brengen bij het Lid.
 7. Beëindiging van het lidmaatschap
  7.1. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als de Overeenkomst is afgesloten, dan wel naar keus van het Lid schriftelijk middels een het bij Força Fit verkrijgbaar opzegformulier, middels een opzegbrief, e-mail of website opzeggen.
  7.2. Het beëindigen van de overeenkomst is kosteloos. Hierbij geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
  7.3. Força Fit mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling:
  7.4. als het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
  7.5. als het Lid de machtiging tot automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
  7.6. in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling,
  schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
  7.7. indien het Lid de huisregels niet naleeft.
 8. Tijdelijke stop
  8.1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap, letsel of enig andere reden kan met schriftelijke toestemming van Força Fit het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 3 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen met de leiding van Força Fit.
 9. Openingstijden
  9.1. Força Fit is bevoegd het bedrijf e sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
  9.2. Força Fit is bevoegd de openingstijden voor onderhoudswerk te wijzigen.
 10. Klachten en informatieverplichting
  10.1. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct, schriftelijk, aan de in de Overeenkomst vermelde club te worden doorgegeven.
  10.2. In geval van dient het Lid zich te wenden tot Força Fit.
 11. Aansprakelijkheid
  11.1. Força Fit is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Força Fit of haar leidinggevenden.
  11.2. Ieder Lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Noch Força Fit, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.
 12. Huisreglement
  12.1. Het Lid is bekend met de door Força Fit gehanteerde huisregels.
  Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst
  worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Het Lid is verplicht
  deze huisregels na te leven.
  12.2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan
  personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
  12.3. Het Lid is bekend met het feit dat er voor het gebruik van de
  zonnebank strikte regels zijn en zal deze te allen tijde in acht nemen.
 13. Slotbepalingen
  13.1. Op alle door Força Fit gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  13.2. Overeenkomsten tussen het Lid en Força Fit kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  13.3. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.